Pro SVJ a malá bytová družstva

Nabízíme širokou škálu služeb v ekonomické, provozní i právní oblasti:


I. Základní nabídka

1.) Ekonomická oblast

 • Vedení podvojného účetnictví a výkaznictví (bankovních dokladů, faktur a jiných dokladů),
 • vedení evidence nákladů spojených se zajišťováním správy a údržby společných částí domu, včetně zpracování přehledné finanční zprávy,
 • sledování plateb vlastníků jednotek na základě bankovních výpisů nebo jiných dokladů,
 • vystavení a předání (zaslání) první upomínky vlastníkům na neuhrazenou platbu,
 • zpracování podkladů pro roční účetní závěrku ve formě počítačových sestav, vypracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů,
 • vyúčtování zálohových plateb a zaslání rozúčtování ( tj. vyúčtování příslušným vlastníkům jednotek),
 • vypracování přiznání a odvodů daní v zákonných lhůtách,
 • archivace účetních dokladů po celou dobu trvání smlouvy,
 • zpracování přehledné finanční zprávy jednou ročně, vždy k 30. 6.,
 • správa pronajatých nebytových, resp. společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví členů (sledování plateb nájemného a úhrad za služby na základě bankovních výpisů),
 • zpracování vyúčtování zálohových plateb na služby proti skutečným nákladům s jednotlivými nájemci nebytových prostor v termínu do 30. 4. po skončení zúčtovacího období.

2.) Provozní oblast

 • Běžné opravy a údržba nemovitosti, odstraňování závad havarijního charakteru nebo závad zjištěných revizemi,
 • na základě požadavku zajištění rozsáhlejších oprav, popřípadě rekonstrukce a modernizace společných částí domu,
 • provoz, opravy a údržba společných rozvodů elektrické energie, výtahů a osvětlení společných prostor,
 • provoz, opravy a údržba systému pro společný příjem rozhlasu a televize (STA) a elektrických sdělovacích zařízení,
 • provoz, opravy a údržba dalších společných inženýrských sítí v objektech (rozvody plynu, odvody odpadních vod, vzduchotechnika, rozvody studené vody, teplé užitkové vody, tepla, atd.),
 • provádění periodických a v případě potřeby i mimořádných kontrol a revizí vybavení objektů podle platných ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem (výtahy, rozvody elektrické energie, plynu, hromosvody, zařízení požární prevence atd.),
 • administrativní a operativně technická činnost spojená se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu včetně pasportu domu (objektu),
 • provádění úklidových a domovnických služeb dle dohody,
 • vypracování návrhu krátkodobého (ročního) plánu nezbytných oprav a revizí, příp. rekonstrukcí a modernizací domu (plán oprav) včetně odborného odhadu nákladů na jejich realizaci pro následující rok,
 • vypracování návrhu rozpočtu výdajů na správu domu pro následující rok včetně tvorby dlouhodobé zálohy na opravy,
 • vypracování návrhu rozpočtu výdajů na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů, nebytových prostorů a společných částí domu, jež jsou hrazeny z prostředků společenství, tedy zejména na dodávku tepla, teplé a studené vody, odvoz směsného odpadu,
 • vypracování předpisu zálohových plateb jednotlivých vlastníků na úhradu nákladů spojených se správou, opravami a službami.

3.) Právní oblast

 • Poskytování právních služeb pro společenství vlastníků v otázkách právních vztahů vyplývajících z aplikace nového občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů v souvislosti s vlastnictvím bytů,
 • uzavírání příslušných pojistných smluv pro společenství vlastníků včetně likvidace pojistných událostí,
 • veškeré přípravné kroky pro smluvní zajištění plnění poskytovaných s užíváním bytů, nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen „služby“) s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů), tj. zejména dodávku elektrické energie, dodávku tepla a teplé užitkové vody, dodávku studené vody a odvod odpadních vod, odvoz směsného odpadu, a to na základě smluv uzavřených mezi dodavateli těchto služeb a mandantem.


II. Nadstandardní služby

1.) Ekonomická oblast

 • Rozúčtování zdanitelných příjmů z domu za příslušný rok (pronájem společných, resp. nebytových částí domu, reklamy, ostatní příjmy) dle spoluvlastnických podílů na jednotlivé spoluvlastníky,
 • vedení personální a mzdové agendy,
 • práce spojené se zajištěním vhodných finančních zdrojů na financování oprav a údržby popřípadě rekonstrukcí a modernizací spravovaného domu, zejména zpracování podkladů a vedení jednání s příslušnou finanční institucí, provádění rozborů, rozvržení plateb apod.,
 • registrace k daním (daň z příjmu, daň z nemovitosti, daně ke mzdovým nákladům).

2.) Provozní oblast

 • Investorská a inženýrská činnost u akcí zaměřených na opravy vad panelové výstavby (opravy střech, obvodových plášťů, lodžií, výměny oken apod.) s finančním objemem nad 100.000,- Kč spojená se stanovením záměru sanace, zajištěním výchozích podkladů, zajištěním projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru, zajištěním stavebního řízení, uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, přebíráním řádně ukončeného díla, zajištěním kolaudačního řízení vč. odstranění kolaudačních vad, vedením příp. reklamačních řízení,
 • výkon funkce technického dozoru investora u všech akcí s finančním objemem nad 100.000,- Kč realizovaných při opravách, údržbě, rekonstrukcích a modernizacích spravovaného domu,
 • práce spojené s přípravou a zpracováním podkladů pro podání žádosti o dotaci na opravy bytového fondu postaveného panelovou technologií v rámci tzv. „havarijního programu“, zpracováním návrhu finančního krytí akce a uplatněním žádosti,
 • práce spojené s převzetím dotace poskytnuté v rámci tzv. „havarijního programu“, zajištěním jejího účelového využití, čerpáním a finálním vyúčtováním ve smyslu obecně platných předpisů,
 • práce spojené se zajištěním státních dotací v rámci státních podpůrných programů,
 • práce spojené s provedením výběrového řízení u zakázky podle podmínek daných objednatelem a za účasti jeho zástupců,
 • práce spojené se svoláním shromáždění společenství vlastníků více na základě požadavku objednatele a s účastí družstva jakožto správce na tomto shromáždění,
 • práce spojené se zajištěním komerčního využití společných částí domu pro účely umístění reklam, antén apod. včetně projednání technických podmínek instalace, dozoru při instalaci, přípravy, kontroly plateb nájemného a rozúčtování příjmů z přijatého nájemného mezi spoluvlastníky společných částí domu.

3.) Právní oblast

 • Vypracování smluv o nájmu nebytových a společných prostor ke komerčnímu využití a dodatků k těmto smlouvám,
 • vypracování smluv o nájmu společných prostor pro účely uskladnění věcí z domácnosti uživatelů bytů v domě a dodatků k těmto smlouvám.

Nezávazná poptávka

Máte dotaz ohledně námi poskytovaných služeb? Napište nám!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku